Το παρόν πρόγραμμα έχει ως στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις Βάσεις Δεδομένων. Έχοντας ως βασικό γνώμονα το πλαίσιο δεξιοτήτων του DigComp 2.2 και συγκεκριμένα την πρώτη περιοχή, που αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων σε σχέση με τη βασική χρήση πληροφοριών και δεδομένων, ο υποψήφιος ανάδοχος προχώρησε στη δημιουργία Προγράμματος κατάρτισης με θέμα τις Βάσεις Δεδομένων.